کناف

کناف ، محصول جدید گروه بیناس صفحات روکش دار گچی در طی یک فرایند به هم پیوسته تولید می شود. دوغاب گچ که مخلوطی از گچ استاکو ، آب و سایر افزودنی های مورد نیاز است پس از مخلوط شدن در مخلوط کن بوسیله خروجی های متعدد بر روی کاغذ مخصوص پخش می شود . در این وضعیت کاغذ زیرین ،سطح رویی و کاغذ فوقانی ، سطح پشتی صفحات تولید شده را تشکیل می دهد . صفحه تولیدی با عبور از قطعات و مراحل مختلف...
ادامه مطلب